Important pentru angajatori

 

Obligaţiile angajatorilor privind accesul salariaţilor la formarea profesională

 

Angajatorii au obligaţia de a asigura participarea la programe de formare

profesională pentru toţi salariaţii:

cel puţin odată la 2 ani, dacă au cel puţin 21 de salariaţi; 
cel puţin odată la 3 ani, dacă au sub 21 de salariaţi.

   Cheltuielile cu participarea la programele de formare profesională, asigurată in conditiile de mai sus se  suporta de către angajatori. (Art. 194 Codul Muncii).


Deducerea cheltuielilor

 

Societăţile comerciale, companiile şi societăţile naţionale, unităţile cooperatiste, regiile autonome şi alte instituţii pot efectua cheltuieli pentru formarea profesională a salariaţilor, cheltuieli care se deduc, după caz, din impozitul pe profit sau din impozitul pe venit (art.34, Ord. Urgenţă 129/2000 r.).

 

Reglementări legislative privind formarea profesională continuă

 

Angajatorul, persoană juridică care are mai mult de 20 de salariaţi are obligatia de a  elabora anual şi aplica planuri de formare profesională, cu consultarea sindicatului sau după caz, a reprezentanţilor salariaţilor.

Planul de formare profesională, devine anexă la contractul colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate  (Art. 195 Codul Muncii

 

Reglementarea activităţii de formare profesională prin acte adiţionale la CIM

 

Participarea la formarea profesională poate avea loc la iniţiativa angajatorului sau a salariatului.


Modalitatea concretă de formare profesională, drepturile şi obligaţiile părţilor, durata formării profesionale, inclusiv obligaţiile contractuale ale salariatului în raport cu angajatorul care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesională, se stabilesc prin acordul părţilor şi fac obiectul unor acte adiţionale la contractele individuale de muncă  (Art. 196 – Codul Muncii ).

 

Cheltuieli legate de formarea profesională


În cazul în care participarea la cursuri este organizată de angajator, toate cheltuielile ocazionate de aceasta participare sunt suportate de către acesta.Pe perioada participarii la cursuri sau stagii de formare salariatul beneficiaza de vechime la acel loc de munca.

(Art. 197 –Codul Muncii).

 

Obligatia salariatilor ulterior formarii profesionale

 

Salariaţii care au beneficiat de un curs la initiativa angajatorului, nu pot avea iniţiativa încetării  contractului individual de muncă o perioadă stabilita prin act aditional la contract.Nerespectarea de catre salariat a acestei dispozitii determina obligarea acestuia la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregatirea sa profesionala, proportional cu perioada nelucrata din perioada stabilita conform actului aditional la contractul individual de munca. (Art. 198 - Codul Muncii)

 

Pregătirea profesională la iniţiativa angajatului

 

În cazul în care salariatul are iniţiativa participării la o forma de pregatire profesionala, cu scoatere din activitate, angajatorul va analiza solicitarea salariatului, împreună cu sindicatul, său cu reprezentanţii  salariaţilor şi va decide în termen de 15 zile de la primirea solicitării cu privire la cererea formulată de angajat, conditliie  în care i se permite acestuia participarea la forma de pregătire profesională, inclusiv dacă va suporta în parte sau in totalitate costul ocazionat de aceasta.(Art. 199 - Codul Muncii).

 

Salariaţii care au încheiat un act adiţional la contractul individual de muncă cu privire la formarea  profesională, pot primi în afara salariului corespunzător locului de muncă şi alte avantaje în natură pentru formarea profesională (Art. 200- Codul Muncii).

 

Concediile pentru formare profesională

  

Salariaţii au dreptul să beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare profesională.
Concediile pentru formare profesională se pot acorda cu sau fără plată.
(Art. 154 (1) si (2) - Codul Muncii).

 

Concediile fără plată pentru formare profesională se acordă la solicitarea salariatului, pe perioada formării profesionale pe care salariatul o urmează din iniţiativa sa. 
Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului numai dacă absenţa salariatului ar prejudicia grav desfăşurarea activităţii (Art. 155 (1) si (2) - Codul Muncii).


Cererea de concediu fără plată pentru formare profesională trebuie să fie înaintată angajatorului cu cel puţin o lună înainte de efectuarea acestuia şi trebuie să precizeze data de începere a stagiului de formare profesională, domeniul şi durata acestuia, precum şi denumirea instituţiei de formare profesională (Art. 156 (1) - Codul Muncii).

În cazul în care angajatorul nu şi-a respectat obligaţia de a asigura pe cheltuiala sa participarea unui salariat la formare profesională în condiţiile prevăzute de lege, salariatul are dreptul la un concediu pentru formare profesională, plătit de angajator, de până la 10 zile lucrătoare sau de până la 80 de ore .Perioada în care salariatul beneficiază de concediul plătit prevazut se stabileşte de comun acord cu angajatorul. Cererea de concediu plătit pentru formare profesională va fi înaintată angajatorului cu o luna inainte.
(Art. 157 -Codul Muncii).


Durata concediului pentru formare profesională nu poate fi dedusă din durata concediului de odihnă anual şi este asimilată unei perioade de muncă efectivă în ceea ce priveşte drepturile cuvenite salariatului, altele decât salariul (Art. 158 - Codul Muncii).